راه های ارتباطی با مشاور برق

MoshavereBargh@
09386087307

 

09386087307

مشاوران مجموعه مشاور برق

احمد یاراحمدی

دانشجوی دکتری الکترونیک

دانشگاه تربیت مدرس

علی عابدی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی شریف

محمدحسین فریدنی

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

دانشگاه خواجه نصیر

محمد گنج ‌خانی

دانشجوی کارشناسی ارشد قدرت

دانشگاه صنعتی شریف

عکس حسین نصیری

حسین نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد مخابرات

دانشگاه صنعتی شریف