برترین دانشگاه های ایران 2019

برترین دانشگاه های ایران 2019 در رتبه بندی موسسه سایمگو منتشر شد

سایمگو یکی از جدیدترین و جامع‌ترین نظام‌های رتبه‌بندی پژوهشی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش‌محور در جهان است.

برترین دانشگاه های ایران 2019
برترین دانشگاه های ایران 2019

در جدول زیر ابتدا رتبه دانشگاه در کشور و سپس رتبه دانشگاه در سطح جهان دیده می شود:

1 (387)Tehran University of Medical Sciences *IRN
2 (476)University of TehranIRN
3 (569)Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health ServicesIRN
4 (582)Tabriz University of Medical SciencesIRN
5 (594)Mashhad University of Medical SciencesIRN
6 (602)
Tarbiat Modares University
IRN
7 (612)Amirkabir University of TechnologyIRN
8 (620)Sharif University of TechnologyIRN
8 (620)Isfahan University of Medical SciencesIRN
9 (628)Shiraz University of Medical SciencesIRN
10 (634)Isfahan University of TechnologyIRN
11 (639)Imam Hossein UniversityIRN
12 (648)Shahrekord University of Medical SciencesIRN
13 (651)Babol Noshirvani University of TechnologyIRN
14 (656)Mazandaran University of Medical SciencesIRN
15 (667)Institut Pasteur of IranIRN
15 (667)Iran University of Science and TechnologyIRN
16 (668)Iran University of Medical SciencesIRN
16 (668)Islamic Azad University, Science and ResearchIRN
16 (668)Kermanshah University of Medical SciencesIRN
17 (671)National Research Center for Genetic Engineering and BiotechnologyIRN
18 (672)Academic Center for Education, Culture and ResearchIRN
19 (675)
University of Tabriz
IRN
19 (675)Ahvaz Jundishapur University of Medical SciencesIRN
20 (676)Bushehr University of Medical SciencesIRN
21 (677)Shahid Sadoughi University of Medical SciencesIRN
21 (677)Ferdowsi University of MashhadIRN
22 (678)Shiraz UniversityIRN
23 (682)Baqiyatallah Medical Sciences UniversityIRN
24 (688)Yasouj UniversityIRN
25 (689)Lorestan University of Medical SciencesIRN
26 (697)Ilam University of Medical SciencesIRN
27 (702)Razi Vaccine and Serum Research InstituteIRN
28 (706)Shahid Beheshti UniversityIRN
28 (706)Children Medical Center HospitalIRN
29 (707)Institut for Research in Fundamental SciencesIRN
30 (708)Medical University of KermanIRN
30 (708)Institute for Advanced Studies in Basic SciencesIRN
31 (709)Aja University of Medical SciencesIRN
32 (710)Gorgan University of Agriculture and Natural ResourcesIRN
33 (711)Shariati HospitalIRN
34 (712)University of IsfahanIRN
34 (712)Kashan University of Medical Sciences and Health ServicesIRN
35 (715)
Qom University
IRN
36 (716)Zanjan University of Medical SciencesIRN
36 (716)Qom University of Medical SciencesIRN
37 (717)Ministry of Health and Medical EducationIRN
37 (717)Islamic Azad University, KhomeinishahrIRN
37 (717)Hamadan University of Medical Sciences and Health ServicesIRN
38 (718)Institute for Color Science and TechnologyIRN
39 (719)Urmia University of Medical SciencesIRN
40 (720)Payame Noor UniversityIRN
41 (721)Imam Khomeini International UniversityIRN
41 (721)Sina HospitalIRN
42 (722)Razi UniversityIRN
43 (723)Ardabil University of Medical SciencesIRN
44 (724)Shahed UniversityIRN
44 (724)University of KashanIRN
45 (726)University of GuilanIRN
46 (727)Farabi HospitalIRN
47 (730)
Zanjan University
IRN
48 (731)Qazvin University of Medical SciencesIRN
49 (732)Zahedan University of Medical SciencesIRN
50 (733)Guilan University of Medical SciencesIRN
50 (733)Islamic Azad University of LahijanIRN
50 (733)Iran Polymer and Petrochemical InstituteIRN
51 (734)Kurdistan University of Medical SciencesIRN
51 (734)Islamic Azad University, TabrizIRN
51 (734)Research Institute of Petroleum Industry TehranIRN
52 (735)Imam Khomeini HospitalIRN
52 (735)Islamic Azad University, Najafabad BranchIRN
53 (737)Materials and Energy Research CentreIRN
53 (737)Urmia UniversityIRN
54 (738)K.N.Toosi University of TechnologyIRN
54 (738)University of MazandaranIRN
54 (738)
Kharazmi University
IRN
55 (740)Babol University of Medical SciencesIRN
56 (741)University of Social Welfare and Rehabilitation SciencesIRN
56 (741)University of Kurdistan, SanandajIRN
57 (742)University of MaraghehIRN
58 (743)Fasa University of Medical SciencesIRN
58 (743)Shahroud University of Medical SciencesIRN
58 (743)Islamic Azad University of KermanshahIRN
58 (743)Islamic Azad University, RashtIRN
59 (744)Birjand University of Medical SciencesIRN
59 (744)Bu-Ali Sina UniversityIRN
59 (744)Alzahra UniversityIRN
60 (745)Arak University of Medical SciencesIRN
60 (745)Islamic Azad University, QaemshahrIRN
60 (745)Shahid Chamran UniversityIRN
60 (745)Shahrekord UniversityIRN
60 (745)Islamic Azad University, Shahrekord BranchIRN
61 (746)Zabol University of Medical SciencesIRN
62 (747)University of Mohaghegh ArdabiliIRN
63 (748)Rafsanjan University of Medical SciencesIRN
64 (749)Medical Biology Research CenterIRN
65 (750)Semnan UniversityIRN
66 (751)Shahid Bahonar University of KermanIRN
67 (754)Urmia University of TechnologyIRN
68 (756)Petroleum University of TechnologyIRN
69 (757)
Islamic Azad University, Sanandaj
IRN
70 (758)Islamic Azad University of ArakIRN
71 (759)Azarbaijan University of Tarbiat MoallemIRN
71 (759)Sahand University of TechnologyIRN
72 (761)Hormozgan University of Medical SciencesIRN
72 (761)Yasuj University of Medical SciencesIRN
73 (763)Islamic Azad University, Sari BranchIRN
74 (764)Yazd UniversityIRN
75 (765)Sabzevar University of Medical SciencesIRN
75 (765)Hakim Sabzevari UniversityIRN
76 (766)Islamic Azad University, South Tehran branchIRN
77 (767)Lorestan UniversityIRN
78 (768)Islamic Azad University of MashhadIRN
79 (769)Islamic Azad University, KarajIRN
80 (770)
University of Zabol
IRN
81 (771)Islamic Azad University, YazdIRN
81 (771)Shiraz University of TechnologyIRN
82 (772)University of BirjandIRN
83 (773)Malek-Ashtar University of TechnologyIRN
84 (777)Ilam UniversityIRN
85 (779)Shahrood University of TechnologyIRN
86 (780)Maragheh University of Medical SciencesIRN
86 (780)Islamic Azad University, North Tehran BranchIRN
87 (783)Shahid Rajaee Teacher training UniversityIRN
87 (783)Islamic Azad University, ShirazIRN
87 (783)Islamic Azad University,Central Tehran branchIRN
88 (785)Semnan University of Medical SciencesIRN
89 (786)
Persian Gulf University
IRN
89 (786)Allameh Tabatabai UniversityIRN
89 (786)Islamic Azad University, Shahr-e-RayIRN
90 (789)University of Sistan and BaluchestanIRN
90 (789)Islamic Azad University, HamedanIRN
91 (790)Kermanshah University of TechnologyIRN
91 (790)Vali-e-Asr UniversityIRN
92 (791)Damghan University of Basic SciencesIRN
93 (792)Golestan UniversityIRN
94 (794)Islamic Azad University, QazvinIRN
95 (795)Arak UniversityIRN
96 (796)Islamic Azad University, Isfahan Khorasgan BranchIRN
97 (798)Agricultural Research Education and Externsion OrganizationIRN
98 (803)Islamic Azad University, UrmiaIRN
99 (806)Islamic Azad University, Ahvaz BranchIRN
100 (822)Islamic Azad University, MarvdashtIRN

 

 

برای داشتن انتخاب رشته درست میتوانید این بسته را مطالعه کنید

 

و همینطور برای دیدن مالتی مدیای معرفی طرح مشاوره و ضرورت وجود یک مشاور در کنار شما تا کنکور لطفا این فیلم را مشاهده فرمایید.

جهت اطلاع از جزییات طرح مشاوره ارشد 99 نیز  میتوانید به این صفحه مراجعه کنید.

مالتی مدیای طرح مشاوره کنکور ارشد برق 99 هم میتوانید در اینجا مشاهده کنید.

درباره نویسنده
احمد یاراحمدی احمد یاراحمدی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس در رشته مهندسی برق الکترونیک هستم. از سال 1391 به طور فعال به ارایه مشاوره تخصصی برای کنکور ارشد برق به دوستان میپردازم. دوست دارم که ...