رتبه و محل قبولی ارشد برق 97

بعد از پایان یافتن ماراتن کنکور ارشد برق97، حالا نوبت به رتبه و محل قبولی ارشد برق امسال هست.

متاسفانه به علت سودجویی برخی افراد از قرار دادن همه رتبه ها و کارنامه ها به صورت عمومی معذور هستیم.

ولی از ابتدای مهر میتونین هر  رتبه و محل قبولی ارشد برق امسال رو میخواین بگین و برای شما ارسال میشه.

هیچ محدودیتی در این امر وجود نداره.

کارنامه های این دوستان و رتبه و درصدهاشون همه پیش من امانت هستش.

درخواست کارنامه درصدی و رتبه های این دوستان رو داشته باشن.!

این لیست هم اکنون توی سایت موجود هست

آرشیو کارنامه های گرایش مهندسی پزشکی کنکور ارشد مهندسی برق در این لینک قرار دارد.

آرشیو کارنامه های گرایش مهندسی قدرت کنکور ارشد مهندسی برق در این لینک قرار دارد.

آرشیو کارنامه های گرایش مخابرات کنکور ارشد مهندسی برق در این لینک قرار دارد.

آرشیو کارنامه های گرایش الکترونیک کنکور ارشد مهندسی برق در این لینک قرار دارد.

آرشیو کارنامه های گرایش کنترل کنکور ارشد مهندسی برق در این لینک قرار دارد.


نکته پایانی»»»

تبریک به تک تک بچه های لیست و

البته این رو هم باید بگم که بخشی از بچه ها دوست نداشتن اسمشون رو بگم،

بخشی هم تمایلی به اعلان رتبه شون نداشتن، پس تصمیم گرفتم این طوری قرار بدم

و به صورت خصوصی و موردی برای داوطلب های کنکور سال دیگه ارسال بشه رتبه و درصد ها

رتبه و محل قبولی ارشد برق


نمونه قبولی هایی که در اینترنت هست:

رتبه       نام زیر گرایش       محل قبولی

51        سیستمهای الکترونیک دیجیتال            روزانه- دانشگاه تهران

150      افزاره های میکرو و نانوالکترونیک     روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران

391      سیستمهای الکترونیک دیجیتال            روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

446      مدارهای مجتمع الکترونیک   نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

659      مدارهای مجتمع الکترونیک   نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

947      نانوفتونیک           روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین

1102    مهندسی فتونیک     روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

1447    افزاره های میکرو و نانوالکترونیک     نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

1675    مهندسی فتونیک     نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

1818    افزاره های میکرو و نانوالکترونیک     روزانه- دانشگاه تبریز

2222    مدارهای مجتمع الکترونیک   نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان

2871    مدارهای مجتمع الکترونیک   روزانه- دانشگاه کاشان

3316    مدارهای مجتمع الکترونیک   روزانه- دانشگاه ارومیه

3888    سیستمهای الکترونیک دیجیتال            روزانه- دانشگاه تفرش

4182    افزاره های میکرو و نانوالکترونیک     روزانه- دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول

4450    نانوفتونیک           روزانه- دانشگاه تبریز

4870    افزاره های میکرو و نانوالکترونیک     نوبت دوم- دانشگاه تبریز

5003    افزاره های میکرو و نانوالکترونیک     نوبت دوم- دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

6041    مدارهای مجتمع الکترونیک   نوبت دوم- دانشگاه گلستان – گرگان

11665 مدارهای مجتمع الکترونیک   غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل

14814 مدارهای مجتمع الکترونیک   پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

17515 سیستمهای الکترونیک دیجیتال            پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

18890 مدارهای مجتمع الکترونیک   غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان

قدرت:

82        الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه تهران

475      الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه تربیت مدرس

1120    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

1355    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

2060    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            نوبت دوم- دانشگاه اصفهان

2435    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه یزد

3138    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)

4087    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه صنعتی قم

4608    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه صنعتی اراک

4922    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه صنعتی کرمانشاه

5555    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار

6080    الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            نوبت دوم- دانشگاه کردستان – سنندج

12974 الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی            پردیس- دانشگاه صنعتی شیراز

39        سیستم های قدرت   روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران

140      سیستم های قدرت   روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

271      سیستم های قدرت   روزانه- دانشگاه تربیت مدرس

570      سیستم های قدرت   نوبت دوم- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

1035    برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی         روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

1641    سیستم های قدرت   روزانه- دانشگاه صنعتی قم

1750    مهندسی انرژی های تجدید پذیر          روزانه- پژوهشگاه مواد و انرژی – مشکین دشت کرج

1863    کاربرد پرتوها       روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

2083    سیستم های قدرت   روزانه- دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) – قزوین

2377    سامانه های برقی حمل و نقل نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

2895    گداخت هستهای     نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

3212    سیستم های قدرت   نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4244    سیستم های قدرت   روزانه- دانشگاه تفرش

4786    برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی         نوبت دوم- دانشگاه تبریز

5368    کاربرد پرتوها       روزانه- دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

8285    سیستم های قدرت   غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران

11690 مهندسی پرتوپزشکی           پردیس- دانشگاه شیراز

15884 مهندسی راکتور     پردیس- دانشگاه شیراز

19940 مهندسی انرژی های تجدید پذیر          پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

کنترل

125      کنترل     روزانه- دانشگاه صنعتی شریف – تهران

1170    کنترل     روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

1510    کنترل     روزانه- دانشگاه شیراز

1825    کنترل     روزانه- دانشگاه اصفهان

2630    کنترل     روزانه- دانشگاه کاشان

2780    کنترل     روزانه- دانشگاه هرمزگان – بندر عباس

3471    کنترل     روزانه- دانشگاه قم

4170    کنترل     نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4826    کنترل     روزانه- دانشگاه سمنان

5415    کنترل     نوبت دوم- دانشگاه کردستان – سنندج

13375 کنترل     پردیس- دانشگاه تبریز

20595 کنترل     غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین – تهران

مخابرات

480      مخابرات میدان و موج          روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

1454    مخابرات میدان و موج          روزانه- دانشگاه تربیت مدرس

1675    مخابرات میدان و موج          روزانه- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

2230    مخابرات میدان و موج          نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

2817    مخابرات میدان و موج          روزانه- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4307    مخابرات میدان و موج          نوبت دوم- دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)

4980    مخابرات میدان و موج          روزانه- دانشگاه شهید باهنر – کرمان

5809    مخابرات میدان و موج          نوبت دوم- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

7282    مخابرات میدان و موج          نوبت دوم- دانشگاه یزد

16170 مخابرات میدان و موج          غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ادیبان – گرمسار

96        مخابرات سیستم     روزانه- دانشگاه تهران

188      مخابرات سیستم     نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

423      مخابرات سیستم     روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

1012    مخابرات سیستم     نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران

1500    شبکه های مخابراتی            روزانه- دانشگاه صنعتی اصفهان

1830    مخابرات سیستم     روزانه- دانشگاه شهید چمران – اهواز

2875    مخابرات سیستم     روزانه- دانشگاه شاهد – تهران

3591    مخابرات سیستم     روزانه- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

4190    مخابرات سیستم     روزانه- دانشگاه ارومیه

4992    مخابرات سیستم     نوبت دوم- دانشگاه خلیج فارس – بوشهر

6481    مخابرات سیستم     نوبت دوم- دانشگاه بیرجند

7532    مخابرات سیستم     نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر – کرمان

20207 مخابرات سیستم     غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد

مهندسی پزشکی

220      بیوالکتریک          نوبت دوم- دانشگاه تهران

697      بیوالکتریک          روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران

1227    بیوالکتریک          روزانه- دانشگاه شیراز

1735    بیوالکتریک          نوبت دوم- دانشگاه صنعتی اصفهان

2571    بیوالکتریک          روزانه- دانشگاه صنعتی سهند – تبریز

4754    بیوالکتریک          پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران

14266 بیوالکتریک          مجازی دولتی- دانشگاه صنعتی سهند – تبریز

21148 بیوالکتریک          غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری

اما  بخشی از رتبه و محل قبولی ارشد برق مشاور برق:

1مخابرات میدان صنعتی شریف

2نرم افزار صنعتی شریف

3سیستم قدرت سیتم انرژی صنعتی شریف

4مدار مجتمع الکترونیک تهران

5سیستم قدرت تهران

6میکرو نانو الکترومکانیکال تهران

7نانو الکترونیک صنعتی امیرکبیر

8مهندسی پزشکی صنعتی امیرکبیر

9الکترونیک قدرت صنعتی امیرکبیر

10الکترونیک قدرت صنعتی امیرکبیر

11مدار مجتمع الکترونیک تربیت مدرس

12مدار مجتمع الکترونیک تربیت مدرس

13مدار مجتمع الکترونیک تربیت مدرس

14نانو الکترونیک تربیت مدرس

15سیستم قدرت تربیت مدرس

16سیستم قدرت تربیت مدرس

17مهندسی پزشکی تربیت مدرس

18سیستم قدرت تربیت مدرس

19مخابرات میدان تربیت مدرس

20مخابرات میدان تربیت مدرس

21مهندسی پزشکی تربیت مدرس

22سیستم قدرت علم و صنعت

23الکترونیک قدرت علم و صنعت

24الکترونیک قدرت علم و صنعت

25مدار مجتمع الکترونیک علم و صنعت

26مدار مجتمع الکترونیک علم و صنعت

27نانو الکترونیک علم و صنعت

28الکترونیک دیجیتال علم و صنعت

29مخابرات میدان علم و صنعت

30مدار مجتمع الکترونیک خواجه نصیرالدین طوسی

31مدار مجتمع الکترونیک خواجه نصیرالدین طوسی

32کنترل خواجه نصیرالدین طوسی

33نانو الکترونیک خواجه نصیرالدین طوسی

34مخابرات سیستم خواجه نصیرالدین طوسی

35مهندسی پزشکی خواجه نصیرالدین طوسی

36الکترونیک قدرت خواجه نصیرالدین طوسی

37کنترل شهید بهشتی

38مدار مجتمع الکترونیک صنعتی اصفهان

39مدار مجتمع الکترونیک صنعتی اصفهان

40مخابرات میدان صنعتی اصفهان

41مخابرات سیستم صنعتی اصفهان

42الکترونیک قدرت تبریز

43مدار مجتمع الکترونیک تبریز

44مدار مجتمع الکترونیک تبریز

45مخابرات سیستم تبریز

46سیستم قدرت فردوسی مشهد

47مدار مجتمع الکترونیک شهید باهنر کرمان

48مخابرات سیستم شهید باهنر کرمان

49مدار مجتمع الکترونیک شهید باهنر کرمان

50مخابرات سیستم شهید باهنر کرمان

51سیستم قدرت تحصیلات تکمیلی کرمان

52سیستم قدرت صنعتی شاهرود

53مخابرات سیستم صنعتی شاهرود

54سیستم قدرت صنعتی شاهرود

55مخابرات سیستم مخابرات امن صنعتی مالک اشتر

56الکترونیک قدرت یزد

57الکترونیک قدرت یزد

58سیستم قدرت گیلان

59مخابرات سیستم صنعتی شیراز

60سیستم قدرت شهید رجایی

61الکترونیک قدرت شهرکرد

62سیستم قدرت شهید رجایی

63الکترونیک دیجیتال صنعتی نوشیروانی بابل

64مخابرات سیستم شهید چمران اهواز

65مخابرات سیستم صنعتی سهند تبریز

66مدار مجتمع الکترونیک صنعتی جندی شاپور دزفول

67الکترونیک قدرت سمنان


نکته پایانی:

امسال هم طرح مشاوره ارشد برق برقرار است.

دوستانی که علاقمند به شرکت در طرح هستند می توانند در طرح شرکت کنند.

برای نتیجه گیری بهتر در طرح مشاوره ارشد برق می توانید از مشاوره رایگان استفاده کنید.

دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره رایگان برای سال بعد هم دارن میتونن اینجا درخواست بدن.

و وقت مشاوره رایگان برای اون ها حداکثر 24 ساعت بعد تعیین خواهد شد.

برای دیدن فیلم مالتی مدیای طرح مشاوره کنکور 98 هم می تونین اینجا رو ببینید.

از اعتماد دوستانی که کارنامه برای من ارسال کردن هم سپاس گزارم.

بزودی نرم افزار تخمین رتبه رایگان کنکور ارشد 98 بر اساس این کارنامه ها در مشاور برق قرار خواهد گرفت

این کارنامه ها به صورت رایگان در اختیار همه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد برق 98 قرار می گیرد.

کانال تلگرام مشاور برق
مرجع صوتی پرسش و پاسخ سوالات مشاوره ای کنکور ارشد و دکتری و اپلای مهندسی برق